Sollefteå kommun en ”farozon” för kolonialister och exploatörer

Återigen har personer i Sollefteå kommuns glesbygd satt käpparna i hjulen för exploatörerna. Under en lång tid nu har området präglats av åtskilliga blockader av skogsmaskiner, ett hårt vindkraftsmotstånd, inventeringsgrupper och omställningsarbete. Här visar man på exempel på alternativa sätt att leva på såsom kalhyggesfritt skogsbruk, skogsvärn och samförsörjningsgrupper, samtidigt som man inte accepterar fortsatt förstörelse av sin livsmiljö och gör allt vad man kan för att försvara denna. Sollefteå kommun har kommit att bli mer och mer av ett problem-område för företag som vill exploatera.

SCA är ett av de största hoten mot livsmiljön i området. De äger mestadels av skogen och avverkar i allt större omfattning. Om och om igen hugger de ner skog med hög biologisk mångfald och kommer undan med det utan rättsliga följder. Men vi vet att förändringen vi vill se inte kommer att komma uppifrån, åtminstone inte av sig själv. Det är vi vanliga människor som måste skapa den.

Projekten i Sollefteå visar oss levande exempel på vägen framåt. De väntar inte på förändringen utan lever den.

Följ länken nedan för att läsa mer om hur man i Skogsnäs arbetar för att försvara och värna sin omgivning:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/skogsaktivister-stoppade-avverkning-raddade-fridlysta-orkideer-sca-brister-i-ansvar

Ännu lever Repparfjorden!

Till och med mer så än tidigare. Det tog många år innan fjorden hunnit återhämta något av sin kraft. Den förra koppargruvan på platsen lades ned 1987, men de negativa konsekvenserna är fortfarande en del av lokalbornas vardag.

Men vi vet att valarna faktiskt har kommit tillbaks, tillsammans med ett helt ekosystem av liv. Vi såg detta med våra egna ögon. Lokalborna sa åt oss att leta efter fågelansamlingar över vattenytan för att hitta dem. Med stora ögon såg vi hur två valar pustade moln av saltvatten, och plaskade med sina fenor, omringade av minst sex hoppandes delfiner. Som en och samma organism rörde de sig över fjorden. Livet läker och växer tillbaks om vi bara tillåter det.

Två valar och minst sex delfiner i Repparfjorden

Koppargruvor är hemska saker. De leder till avfall innehållandes extremt giftiga substanser. Några av världens mest potenta nervgift till exempel. Dessa giftiga metaller vill man återigen dumpa rakt ned i fjorden, nu på en ännu större skala. Har man inget vett och förstånd i skallen?

För två år sedan pågick en 100 dagar lång ockupation vid Repparfjorden för att förhindra Nussir från att kunna påbörja eländet. Detta ledde till att både en stor investerare drog sig ur avtalet och att bygglovet upphävdes. Sen dess har gruvprojektet stått stilla.

Återigen: hade det inte varit för denna civila olydnad hade antagligen gruvan varit i full fart just nu.

Men kampen är ännu inte helt vunnen. Det återstår att se vad som kommer att hända, men ännu verkar det inte vara någon aktivitet från gruvbolaget på plats just nu i alla fall och kanske inte i år heller.

Men som vi alla förstår så är det långt ifrån bara denna koppargruvan som håller på att förstöra förutsättningarna för liv i Norge. Runt lägerelden får vi bland annat höra om fiskodlingarna, ojleutvinningen, vindkraftsetableringarna, den utökade infrastrukturen…

Fijitrip
Petra Laiti DJ:ar

Repparfjorden is still alive!

Even more so than before. It took many years before the fjord had time to recover at least some of its power. After the previous copper mine on the site was shut down 1987 the local people has been living with the negative consequences from this Lmining. But we do know that the whales have actually come back, along with an entire ecosystem of life. We saw this with our own eyes. The locals told us to look for aggregations of birds over the surface of the water to find them. With wide eyes, we watched as two whales blew clouds of salt water, and splashed their fins, surrounded by at least six jumping dolphins. As one and the same organism, they moved across the fjord. Life heals and grows back if we just let it.

Copper mines are horrible things. They create waste containing extremely toxic substances. Some of the world’s most potent nerve toxins for example. Now they want to dump these toxic metals straight into the fjord on an even larger scale. Don’t they have any sense in their heads?

Two years ago, a 100-day long occupation took place at Repparfjorden to prevent Nussir from being able to start the misery. This led to both a large investor withdrawing from the agreement and the building permit being revoked. Since then, the mining project has been at a standstill.

Again: had it not been for this civil disobedience, the mine would probably be in full action right now.

But the battle is not yet completely won. It remains to be seen what will happen, but so far there doesn’t seem to be any activity from the mining company on site right now anyway and maybe not this year either.

But as we all understand, it is far from just this copper mine that is destroying the conditions for life in Norway. Around the campfire, we hear about fish farms, oil extraction, wind power installations, the expanded infrastructure…

Gratis nedladdning av nya Gállok-boken ute nu

Se länk till pdf i menyn eller gå till: www.kolonierna.se/gallokbooklet/

Första blockaden av gruvmaskinerna 1 juli 2013

För exakt 10 år sedan idag satte sig några aktivister på en gruvmaskin i Gállok utanför Jokkmokk. En redan långtgående kamp tog nu mer fysisk form och under sommaren följde en hård kamp emot provsprängningarna. Gállok lever än och motståndet växer fortfarande! Det vill vi fira genom att nu släppa boken ”No mine in Gállok: Ecocide and colonialism in Swedish-occupied Sápmi” för gratis nedladdning. Sprid kors och tvärs hur ni vill!

Då den första upplagan av boken tog slut innan vi ens hann lägga ut den till försäljning online har vi nu beställt 500 nya exemplar som kommer vara tillgängliga om ungefär en månad. För den som vill paxa ett ex så går det bra att skriva till oss på kolonierna@riseup.net.

Free download of the new Gállok book now available

See link to pdf in the tabs above or go to: www.kolonierna.se/gallokbooklet/

Exactly 10 years ago today, some activists sat on a mining machine in Gállok outside Jokkmokk. An already long-going struggle now took a more physical form, and during the summer a fierce struggle against the test explosions followed. Gállok is still alive and the resistance is still growing! We want to celebrate that by now releasing the book ”No mine in Gállok: Ecocide and colonialism in Swedish-occupied Sápmi” available as a free download. Spread as much as you like!

As the first edition of the book sold out before we could even put it up for sale online, we have now ordered 500 new copies which will be available in about a month. For those who want to get a copy, you can to write to us at kolonierna@riseup.net.

Skogsockupation i Juoksuvaara igen

I några veckor nu har skogen i Juoksuvaara varit ockuperad. De senaste dagarna har det pågått skill share i trädklättring och knop-workshops för att kunna bygga diverse strukturer relevanta för en skogsockupation.

Det dök upp många människor från Finland och finsk-ockuperade Sápmi. Samarbeten utvecklas och nätverken växer. Vi inser att vi här uppe har mycket gemensamt. Det här är bara början på en sammanvävd kamp bortom nationalstatens gränser.

Forest occupation in Juoksuvaara again

In some weeks now the forest in Juoksuvaara had been occupied. The last days there has been a skill share in tree climbing and knot workshops to be able to build structures relevant for a forest occupation.

A lot of the people showing up came from Finland and Finnish-occupied Sápmi. Cooperations develope and the networks are growing. We realize that we who are living up here have a lot in common. This is just the beginning of an interwoven struggle beyong the borders of the national state.

Festival i Repparfjorden 7-9 Juli

Två år efter den 100 dagar långa ockupationen i Repparfjorden annordnas nu i Juli en festival på platsen.

Two years after the 100 days long occupation in Repparfjorden there will now in juli be a festival on the site.

Facebook: https://m.facebook.com/events/3511108989170448/?paipv=0&eav=AfYOEvYUDsJRe94QZ753BrCMWfJbCuxfUECDPfKAPZvrcirbk1T6fjm7Fa6SB5_HDz0

Skill share i Enontekiö

Direkt följt av festivalen kommer det att vara en skill share i Enontekiö i Finland 10-16 juli vilket ligger på vägen ner till Sverige från Repparfjorden. Så varför inte bara ta båda när man redan är där uppe. För mer information kontakta oss så kan vi medla er vidare.

Directly followed by the festival there will be a skill share in Enontekiö in Finland 10-16 juli which is in the way south to Sweden from Repparfjorden. So why not just take both when you are already up there. For more information contact us.

Turné uppdatering, och boken är snart slutsåld

Innan vi ens har hunnit annonsera att boken är ute för försäljning är den nu nästan slutsåld! Halleda! Det blir till att trycka fler. Vi hade uppenbarligen underskattat vilket sug det finns efter att läsa och lära sig mer om det här ämnet. För er som inte hann få vantarna på en bok får ni gärna skriva till kolonierna@riseup.net för att beställa.

Rekommenderat pris: 100-200 kr. Allt överskott går till Kolonierna (läger, aktioner, böter, informationsspridning osv). Det går såklart pruta om du inte har så mycket pengar och ändå vill ha en bok.

Turnén va otroligt inspirerande och det har funnits ett stort intresse. På de flesta av ställena har det varit fullsatt, ibland mer än fullsatt. Det har blivit långa intressanta samtal och kontakter har knytits. Vi avslutade turnén i Kiel med en demonstration i hamnen mot SCA (som har en terminal där).

En av föreläsningarna
Tröjor, patchar, zines, böcker
Demo i Kiel mot SCA

Tour updates, and the book is almost sold out

Before we even had time to announce that the books is out for sale it is now almost sold out! But we will print more. We obviously had underestimated the cravings people have to read and learn about this subject. For those who didnt manage to get a hold of a copy please write to us to kolonierna@riseup.net to order one.

Recommended price 10-20 euros. All the surplus goes to Kolonierna (camps, bosupport actions, fines, information spreading etc). Of course it is possible to haggle if you dont have so much money and still want the books.

The tour was very inspiring and there have been a huge interest. On most places the room has been totally full of people, sometimes more than full. We have had many long and interesting conversations and contacts have been tied. We ended the tour in Kiel with a demonstration in the harbour against SCA (that has a terminal there).

”Decolonizing Sápmi Tour”

Sommaren 2021 anordnades ett läger i Gállok som blev en stor inspirationskälla och kopplade samman människor från olika delar av Europa. Detta har nu mynnat ut i nya samarbeten och nätverk.

I Tyskland har ett nätverk för solidaritet med kamper i Sápmi startats. Detta initiativ har nu lett till anordnandet av ”Decolonizing Sápmi Tour” där några som är aktiva i Kolonierna tillsammans med renskötaren och aktivisten Henrik Andersson på turné i Tyskland och Nederländerna nu i maj. De kommer då att prata om kolonialism, ekocid och motstånd i svensk-occuperade Sápmi. Även May-Britt Öhman kommer att delta via länk på några av tillfällena. Mer information hittar du på:

https://decolonizingsapmitour.blackblogs.org/

https://decolonizingsapmitour.blackblogs.org/wp-content/uploads/sites/2272/2023/05/samiposter-1024x729.jpg
  • 22 maj – Berlin
  • 23 maj – Leipzig
  • 24 maj – Göttingen
  • 26 maj – Hannover
  • 28 maj – Appelscha Netherlands
  • 29 maj – Kiel

The summer of 2021 there was a camp in Gállok that became a huge source of inspiration and connected people from different parts of Europe. This has now turned into new cooperations and networks.

In Germany a network for solidarity with struggles in Sápmi has been formed. This initiative has now lead to the organization of the ”Decolonizing Sápmi Info Tour” where some active in Kolonierna together with the reindeer herder and activist Henrik Andersson are going to tour through Germany and Netherlands now in may. They will then talk about colonialism, ecocide and the resistance against it in Swedish-occupied Sápmi. Also May-Britt Öhman will join online for some of the occasions. You can find more info on:

https://decolonizingsapmitour.blackblogs.org/

Ny bok om ekocid och kolonialism släpps i maj

Under lägret i Gállok 2021 spelad vi också in samtliga presentationer. Det materialet tillsammans med andra texter och intervjuer vi gjorde, skrev och samlade in i efterhand har nu blivit till en över hundra sidor lång tidning med fokus på Gállok som en utgångspunkt för ett mycket bredare perspektiv som berör kolonialism och ekocid i svensk-ockuperade Sápmi i allmänhet. Tidningen (eller kanske snarare boken) är på engelska och kommer att publiceras i mitten av maj och därmed spridas under turnén och efter. Mer information om det kommer senare. Här är i alla fall en bild på framsidan följt av texten på baksidan av tidningen (längre ned efter engelsk översättning).

New book on ecocide and colonialism released this May

During the resistance in Gállok there were numerous speakers and presentations. We compiled these talks as well as interviews with Sámi and other activists into a more than 100 page book that uses the fight in Gállok as a launching point to explore a much deeper interrogation of colonialism and ecocide in swedish-occupied Sápmi.

The book is in english and will be published in the middle of May 2023, and then distributed under the tour and after. More information on this later. Above is a photo of the front cover and here follows the back cover blurb.

Blurb

”In March 2022 the Swedish government granted a British enterprise by the name of Beowulf Mining permission to pursue an open-cast mining operation in Gállok, in the heartland of Swedish-occupied Sápmi – an important development in a long and contested procedure towards a colonial land grab of historical significance. Ten years ago, in 2013, test drilling in Gállok spurred mounting resistance in the form of a road block and protest camp. On the occasion of the tenth anniversary of that event, and in the context of an increasing acuteness of the Gállok case, this booklet offers insight into the wider context of colonial exploitation and environmental devastation in the homeland of Northern Europe’s indigenous Sámi population within territory under Swedish dominion.

Through a series of articles and interviews, light is shed upon a range of interrelated topics covering the Gállok case, the history of the region, colonial and racist treatment of its Sámi inhabitants, the conversion of its boreal forests into coniferous cash crop plantations, the increasing burdens upon the reindeer herding culture, the questionable promises of a so-called Green Transition based on colonial land grabbing and environmental degradation, and issues related to the nature of capitalist civilization underlying all of the above. The booklet incorporates activist, local and Sámi voices as well as perspectives from scholars in the fields of technology, racism, water security, forest ecology and human ecology.

The Gállok case is about an open-cast iron mine in the heartland of Sámi reindeer herding. But in many ways, it is about much more than that.”

Några kamper som är på gång framöver

Vårvintern är här och träden börjar sträcka på sina rötter. Timmerbilarna går stup i kvarten, och vi går som vanligt omkring och funderar på hur vi ska kunna sätta käpparna i hjulen för exploatörerna den här gången…

Arise sitter just nu på sina kontor och förbereder uppsättandet av vindturbiner i Salsjö och Ranasjö (så kallade Twin Peaks) i Sollefteå kommun som kommer att påbörjas i maj.

Sveaskog förbereder sig på att avverka kontinuitetsskog i Juoksuvaara i Pajala kommun under sommaren (antagligen någon gång efter början av maj).

Vasa Vind kommer, enligt sig själva, börja bygget av en vindkraftsindustri på Hällberget i Överkalix kommun (antagligen) våren 2024, och kommer antagligen dessförinnan vilja avverka, anlägga täkter och vägar mm. Därmed kanske börja redan i år med detta.

Dessa är bara några exempel på exploateringsprojekt som är på gång, och där det dessutom finns en aktiv vilja att stoppa. Ifall du vill engagera dig i kampen mot något av dessa projekt hör gärna av dig.

Some fights in the near future

Winter’s cold breath is beginning to blow and the trees are starting to stretch out their roots. Logging trucks multiply like cancerous cells in the veins of the Earth and we’re of course wandering around wondering how we can bring their colonial extractionism to a halt this time…

Arise’s corporate goons are sitting in their offices, planning the construction of wind turbines in Salsjö and Ranasjö (so-called Twin Peaks) in the municipality of Sollefteå, to begin in May.

Sveaskog (sweden’s national deforesting company) is preparing to cut down the forest in Juoksuvaara this summer (apparently sometime after the beginning of May).

Vasa Vind, according to themselves, will begin building a windpower industry in the protected conservation area Hällberget in Överkalix, supposedly spring 2024. Before that begins they plan to fell many trees in order to build roads and quarries. This may start soon.

These are just some of the many extractivist projects on the horizon, and are in areas with local resistance. If you want to be part of helping stop any of these, please reach out!

Kolonierna på Jokkmokks vintermarknad

Några gamla Gállok-aktivister var utanför Ájtte och sålde merch på Jokkmokks vintermarknad. Vi sålde t-shirts, tygkassar, patchar och zines. Allt för valfri donation. All vinst till kampen. Vi hade skitkul och många kom fram och pratade. Många unga, många samer, från alla möjliga länder.

Ifall du vill beställa en snygg t-shirt med ”No mine in Gállok” eller ”No mine in Sápmi” ska vi trycka många fler framöver. Det kommer främst att finnas svarta, gråa och vita kortärmade tröjor, men tryckfärgen kan variera. Ifall du har ett specifikt önskemål går det att ordna. Bara släng iväg ett mejl till kolonierna@riseup.net. Vi kan även skicka efter beställning. Mer info gällande pris och fler bilder på nya t-shirts och patchar kommer framöver.

Some old time activists were outside of Ájtte and sold merch on the Jokkmokk winter market. We sold t-shirts, bags, patches and zines. Everything for an optional donation. All the profit going to the struggle. We had a really good time and a lot of people came to talk. Many young, many Sámi, from all countries.

If you would like to order a nice tshirt with ”No mine in Gállok” or ”No mine in Sápmi” on we will print many more. There will mainly be black, whitw or grey tshirts, but the colour will be a bit different. If you have any specific wishes we can fix that. Just throw away an email to kolonierna@riseup.net. We can also send by post if you order. More info regarding price and more pictures on the new tshirts and patches will come soon.