Nyheter från periferin. Januari 2015.

Nyhetsbrev

LADDA NER SOM PDF PÅ SVENSKA högerklicka, spara och skriv ut!
DOWNLOAD PDF IN ENGLISH right-click and save, print! (or read in english below)

Tryck continue reading!

[toc]

Kan du tänka dig, det händer saker på andra ställen än i Stockholm! Motståndet mot vindkraften organiseras! Så även motståndet mot kalhyggesindustrin och du är inbjuden till protestläger! Kom och lär ut dina special skills och lär dig av andra!

VILSESKOGEN

I Vilseskogen – en del av slaget om Jamtmyråskogen – har SCA avverkat en tudelad väg in genom skogen, ett mindre ingrepp enligt dom själva men vägen är i verkligheten genom sin enorma bredd som ett mindre kalhygge i sej själv.

Dom avrättade träden har körts bort men ännu har inget arbete med grävning, dikning och grusning påbörjats. Kampen fortsätter!

SKOGSLÄGER

Det bjuds in till skogsläger de sista två veckorna i februari! Vi kommer att inventera delar av den hotade vilseskogen, åka skidor, diskutera olika metoder för att motarbeta skogsbolag, spela in radio, se film och genomföra aktioner.

För mer information se kolonierna.se (kommer).

Guldvansinne i Fäbodtjärn

I Fäbodtjärn har bolaget Botnia Exploration efter prospekteringsverksamhet beslutat sig för att börja provbryta efter guld sommaren 2015. De tänker då spränga drygt 25 000 ton bergsmassa.

Bolaget har efter samarbete med Luleå Tekniska Universitet valt en metod som heter gravimetrisk anrikningsmetod. Den är relativt ny och Botnia Exploration hävdar att den bygger på samma grundprinciper som traditionell guldvaskning för att framställa metoden som ofarlig och charmig.

Gravimetrisk anrikningsmetod är även kostnads- effektiv och skonsam mot miljön, försäkrar Bengt Ljung, vd på Botnia Exploration. Naturligtvis är detta en lögn. Ingen gruvverksamhet är billig eller miljövänlig.

Botnia Exploration har mutat Rans sameby som driver rennäring i området runt omkring Fäbodtjärn med ett “samarbetsavtal”. Varken staten eller bolaget bryr sig om vad samebyn anser om gruvverksamhet på deras mark egentligen men ger sken av att göra det genom ett avtal som i praktiken underlättar för gruvbolaget. Ett avtal är värdelöst och oärligt om inte båda parter har samma förhandlingsmakt.

Bolaget beräknar ha fått tillstånd att öppna en gruva i Fäbodtjärn år 2017, självgoda djävlar!

Fäbodtjärn ligger i Vindelgransele i Västerbotten.

SNUTEN AVVECKLAS I NORRLAND

I och med den nya polissamordningen för 2015 koncentrerar Våldsmakten sina resurser i Norrland till en enda region, Nord. Detta innebär att den uniformerade fascismen koncentreras till 11 orter i hela Norrland och att inlandet från Östersund till Kiruna blir helt utan polisstation. Vi hoppas givetvis att detta kan bidra till att statens koloniala grepp om Norrland löses upp och att folks lojalitet till Våldsmakten och staten förtvinar när det blir uppenbart hur makten centraliseras och samhällets klyftor blottas.

roine maktcentraliseringVåldsmonopolet centraliserar sin makt.

VINDKRAFTSDJÄVULSKAP

I västra Västernorrland och östra Jämtland har invånare och byalag krävt ett totalstopp av vindkraftsutbyggnad i båda länen i protest mot denna nya våg av kolonial råvaruexploatering som sköljer över området.

Svenska skogsmissbrukarbolaget SCA (Satanic Clearcutting Agency) och norska Statkraft har tillsammans inlett en massiv vindkraftsutbyggnad i området vilket väckt stor ilska hos folk som ser sina hemtrakter förstöras för kortsiktiga ekonomiska intressen. I ett historiskt perspektiv är det här ytterligare en våg av kolonial råvaruexploatering i Norrland där älvar, skogar och berggrund redan kidnappats av några få stora aktörer med följden att både råvaror och pengar försvinner ut ur regionen medan dom sociala och ekologiska konsekvenserna finns kvar som svårläkta sår under mycket lång tid. Turbinerna inte bara skrämmer bort djurliv genom oljudet, dom slänger även isklumpar under vinterhalvåret och skulle egentligen behöva säkerhetsavstånd på 500m.

För att vara med på vår aktions-mejllista mejla kamp(a)kolonierna.se

 

 

ENGLISH

Can you imagine? Stuff actually happens in other places than in Stockholm! Resistance against wind power is organizing. Also forest defense is growing, and you’re invited to a protest camp. Come, teach your special skills and learn from others!

VILSESKOGEN

In Vilseskogen (lost-forest) – a part of the struggle for Jamtmyråskogen – the logging company SCA (Satanic Clearcutting Agency) have cut a split road through the forest, a minor operation according to the company, but the road is in reality due to its great width like a minor clearcut in itself.

The executed trees have been taken away but no work is started yet with digging, ditching and graveling. The struggle continues!

FORESTCAMP

You are invited to a forest camp in the last two weeks of February! We will do inventory in different parts of the threatened Vilseskogen, go skiing, discuss different methods of resisting the logging companies, record our own radio, see films and make actions. For more info stay tuned to kolonierna.se

Gold frenzy in Fäbodtjärn

In Fäbodtjärn the company Botnia Exploration have after prospecting activities decided to begin testmining for gold in the summer of 2015. They plan to explode about 25 000 tons of rock.

The company have after cooperation with Luleå Tekniska Universitet chosen a method called Gravimetric Enrichment. It is relatively new and Botnia Exploration claim it to be like traditional gold panning in an attempt to present it as harmless and nostalgically charming.

The method of gravimetric enrichment is also profitable and harmless to the environment, according to Bengt Ljung, CEO at Botnia Exploration. This is obviously a lie, no mining activity is either cheap or environmentally friendly.

Botnia Exploration have bribed Rans saami village, the organisation that herd reindeer around Fäbodtjärn, with a “cooperation agreement”. Neither the state nor the company care about what the saami village thinks about mining activities in their herding area but the company give themselves an image of wanting genuine dialogue through an agreement that further legitimizes their exploitation . An agreement is totally useless and dishonest if both parts don’t have the same power to negotiate. The corp counts on having a permit 2017, f-ing dicks!

Fäbodtjärn is located in Vindelgransele in Västerbotten.

THE COPS WITHDRAW FROM NORRLAND

Because of their new organisation for 2015 the Repressive Power concentrates their resources in Norrland (the northern half of the country) to one unified region, the North. This means that uniformed fascism is being concentrated to 11 towns in the entire Norrland and that the hinterland from Östersund to Kiruna is completely without a cop station. We obviously hope that this can contribute to loosening up the colonial grip that the state holds over Norrland and that people’s loyalty to the state will wither as it becomes more obvious how power is being centralized and as the rifts in society are even more visible.

roine maktcentraliseringThe Violence Monopoly is centralizing its power.

WIND POWER-SATAN

In Västernorrland and eastern Jämtland inhabitants and local groups has required a total stop of the wind power expansion, as a protest against this colonial development.

Swedish forest-abuse-corp SCA (Satanic Clearcutting Agency) and Norwegian Statkraft has a joint venture to exploit all free wind in the area which has sparked rage among locals. They can see their homes being destroyed by these short sighted interests. In a historical perspective this is just another wave of colonial exploitation of ‘resources’ in Norrland, were rivers, forests and mountains already has been kidnapped by a few big actors. Both money and produce is disappearing from the region while the social and ecological wounds remains for a long time. The turbines not only scare away animals by noise-pollution but also throws away blocks of ice in the winter and would really need a 500m radius safety zone.

To be on our action email list send us an email to kamp(a)kolonierna.se

2 tankar kring ”Nyheter från periferin. Januari 2015.

  1. Notera att Vindelgransele och Fäbodtjärn ligger i anknytning till Vindelälven som är helt utan vattenkrafts dammar, en utav få älvar som ännu strömmar fritt i vårat land.

Kommentarer är stängda.