Nyheter från periferin. 8:e December SVE+ENG. #Gállok #Jamtmyrå #NorraKärr #Sorsele #

Klicka på valt språk, läs direkt eller ladda hem och skriv ut!
Click on chosen language, read or download to print!

Uppdatering 2014 Dec Svenska
Nyheter från periferin. SVENSKA
Update 2014 Dec ENGLISH
News from the periphery. ENGLISH

Click läs mer to read.

ENGLISH BELOW

Här kommer en kort sammanfattning av lite saker som händer just nu i kolonierna. Runt om i landet pågår vansinniga avverkningar som folk försöker stoppa. Det går inte lika bra i gruvindustrin då malmpriset är lågt och motståndet är starkt! 

Jamtmyråskogen

SCA vill kalhugga Vilseskogen. SCA har kört in i vilseskogen, en del av Jamtmyråskogen och avverkat vägbitar för att förbereda slut-avverkning, men motståndet är starkt i Gässjöbygden. 

Blodspår i Vilseskogen

“Hjälp mig att rädda Vilseskogen. Inte bara just den, utan alla Vilseskogar, allt som disharmoniserar vildhetens rytmik. Hjälp mig att konfrontera makten på alla fronter, att stå upp för mig själv såsom deltagare i den kosmiska samhörigheten. SCA (Satanic Clearcutting Agency) hör inte hemma på denna planet! De är demoniska teknoparasiter på min utvidgade själskropp. Vidga din själ. Besök den gamla eken, besök ån som flyter i din närhet, besök ditt barn, din vildhet, din mamma. Gå ut i skogen och känn dess vibrationer. Den är alltid mottaglig, ödmjuk, kravlös och evigt givmild. Låt den urmoderliga kärleken vara gnistan som tänder hoppets fackla. Bränn sedan ned Tyrannen, elda upp maktens spelrum och tutta fyr på alla bärriärer, alla murar, alla blockeringar. Lycka, utan kamp mot det rådande systemet, är myten som matar Maskinens upprätthållande. Så väck till liv din Sorgesång, din inre shaman! Livet blir inte vackrare än dina ande-tag, så fyll dem med klang och skönhet. Krossa det rådande systemet! Tiden finns inte till för att väntas på.”

Läs hela texten på kolonierna.se

JOKKMOKK

Så segrade The united people of Jokkmokk! Det blir inte något utökat avstängt område till försvaret för övningar! På Vidselbasen har det som av en händelse beslutats att de ska göra andra saker den här våren.

En person som satt i träd under provsprängningarna i Gállok 2013 blev friad i hovrätten eftersom området inte var officiellt avspärrat.

Sorsele

“Sveaskog är i färd med att i vinteravverka  600 ha naturligt och mänskligt värdefull, tätortsnära skog som dessutom har dålig virkeskvalitet. På ortsbefolkningens friluftsområde, jaktmarker och hela byns kuliss kommer kvadratkilometer-stora hyggen effektivt ta kål på alla andra intressen än Sveaskogs! 

Rans sameby är oroliga för den kraftiga minskningen på den för renen livsviktiga hänglaven.

Intressant är att skogsstyrelsen är mycket kritiska och vill stoppa avverkningen men står maktlösa. Vore riktigt fett att nå ut till allmänheten med vår myndighets handlingsförlamning inom sitt eget arbetsfält! Dessutom bra poäng vid aktion!”

Norra Kärr

I Norra Kärr har bolaget Tasman Metals skickat ut ett förbluffande banalt nyhetsbrev för att lugna lokalborna, dom hävdar att en inte ska oroa sig för vattnet och har gjort en fin skiss på gruvprocessen nästan som ett kretslopp, fast helt undvikit att ta med slamdammarna i den illustrationen. 

I övrigt har dom bytt ut provsprängningar mot nya provborrningar med väldigt tjocka diametrar. Detta för att fortsätta kartlägga det bergmaterial vi inte kommer tillåta dom att ta. Dom har även tagit bort att det finns uran i berget från sin hemsida, kanske på grund av att kommunerna då skulle ha veto-rätt mot gruvan om dom visste det. Lite fult att först skriva att det finns låga halter uran 10-15 ppm för att sen ändra sig.

Pajala

Northlands gruva har nu idag tillslut begärts i konkurs. Detta var väntat och bådar inte gott för en ny gruvetablering i Jokkmokk.

 

ENGLISH

Here are some short news from the colonies. There are several crazy clearcuts in progress around the country, that people are fighting against. On the other hand it’s not going good for the mining industry due to low iron ore prices.

Jamtmyråforest

SCA wants to clearcut Lost-forest (Vilseskogen). SCA has been driving into the forest, which is a part of the Jamtmyråforest, and cut road paths to prepare for clearcutting. But the resistance is strong in the Gässjö village. 

Blood trails in The Vilseskogen

“Help me save Vilseskogen. Not just it, but all vilse-forests. Stop everything dis-harmonizing the rhythm of the wild. Help me confront power on all fronts, rise up as participants of the cosmic family. SCA (Satanic Clearcutting Agency) does not belong on this planet! They are demonic techno-parasites on my extended soul body. Enlarge your soul. Visit the old oak, visit the stream that flows nearby, visit your child, your wildness, your mother. Walk into the forest and feel it’s vibrations. It is always receptive, kind, ever giving. Let the ancient motherly love be the spark that light the flame of hope. Then burn down the tyrant, set fire to power structures, blow up all borders, all walls, all mental blockades. Happiness, without struggle against the existing system, is the myth that feeds the continuation of the machine. Awaken your life to the song of sadness, your inner shaman! Life never gets more beautiful than your breaths, fill ‘em with music and beauty. Crush the existing system! Time doesn’t exist for waiting.”

Read the whole text (in Swedish): kolonierna.se

JOKKMOKK

“The united people of Jokkmokk won a victory against the military! There will not be an extended area for testing! On the Vidsel base they decided to do other things this spring. We relax for now and roll our thumbs ’til next time.”

One person taken down from a tree in Gállok during the protests 2013 was freed in the court because the area was not officially closed off.

Sorsele

“Sveaskog is going to winter clear-cut 600 ha nature-forest, important for people and with low wood money value. It’s on Sorseles outdoor recreations area, hunting grounds and with kilometer-wide clearcuts all other interests that Sveaskogs will be ruined. 

Rans saami-village is worried for the harsh decrease of lichen, important food for the reindeer.

Interesting is that the forest authorities are very critical and wants the clear cut stopped but are powerless in this situation. It would be awesome to reach the public about our authorities’ inability in its own field. Also good points if an action is taking place!”

Norra Kärr

In Norra Kärr, Tasman Metals has sent a surprising banal newsletter to calm down the people. They say there is nothing to worry about the water, and they made a nice drawing how the process works almost like the circle of life, but without the waste dams at all! 

They changed test-mining for new test drillings with thick diameters. This is to continue mapping the rare earths that we will not let them take. They also deleted all info about uranium from their website, maybe because the local municipalities then would have the right to stop the mine if they knew. Foul play to first write there are low amounts of uranium (10-15 ppm) and then change.

Pajala

Northlands mine has today reached bankruptcy! It was expected and this means the situation is not very good for another new mine in Jokkmokk (Gállok, Kallak).