En tanke kring ”Raindeer herding area

  1. அண்ணாத்த!!! நான் நினச்சேன்…. நீ சொல்ட பா!!à®®ிக சரி. ஏதோ காதல் என்பதை உயர்வாகக் கருதியே ஆக வேண்டுà®®் என்à®± நம் இளம் தலைà®®ுà®±ைகளில் பெà®°ுà®®்பாலோà®°ின் எண்ணமுà®®், அதை கொலை குà®±்றம் போல் பாவிக்க்குà®®் பெà®°ுà®®்பாலான பெà®±்à®±ோà®°ின் எண்ணம் தான் காதல் என்பதை பெà®°ுà®®் வாதத்திà®±்குà®°ிய ஒன்à®±ாய் à®®ிகைப் படுத்தி à®06±30•&;ட்டுகிறதேயன்à®#ி அதற்கென்à®±ு தனிச்சிறப்போ, இழிவோ ஏதுà®®் இருப்பதாய் தோன்றவில்லை!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *