Uppdatering från periferin. #Antifascism #Antisexism #Ojnare #Gállok #NorraKärr

  ENGLISH BELOW

 

Vi är inte superbra på att uppdatera er och omvärlden vad som händer i dom olika kamperna, men här kommer i alla fall ett litet försök att sammanställa läget. Det har varit parlamentariskt val, i vilket pappershavande svenskar över arton år fått välja på pest eller kolera. En industrisosse har blivit statsminister och en till betongsosse landsbygds- och sameminister. Dom förra hatobjekten avbyts nu alltså mot nya.
We aren’t very good at updating you and the world about what is happening in the struggles against colonialism and oppression. Here’s a short attempt to give you an overview anyways. There has been an election in Sweden for every person above 18 with swedish ID-papers. They have chosen between pest and cholera. An industrial social democrat is the new asshole in charge and another social democrat is countryside- and saami-minister. You got a new set of people to hate!

**Antifascism**

Svenskarnas parti har, trots sina valturnéer, gjort ett riktigt dåligt val, tack alla antifascister på gatorna. Polisen har tyvärr fortfarande ett högt förtroende hos Svenskar, alltså pappershavare med sina trygga privilegium. Polisen och militären är fortfarande främst till för att upprätthålla skillnaden mellan de som har och inte har, utan dem skulle inte orättvisor kunna tolereras, deras existens gör nazismens återkomst möjlig.
Utredningar kring mordbrand mot hemlösa Romer i stockholmsområdet har lagts ner och tagits upp nonchalant samtidigt som samma personer avhysts av polis och kronofogde med en biljett till Rumänien som enda tröst. Rumänien är ett land där unga flickor ser prostitution som en räddning för sin familjs ekonomi. I radio intervjuas “välgörare” gång på gång medan hjältarna som samlar in pengar till sina familjer osynliggörs hela tiden.
I oktober har fort Europa storsatsat på att leta rätt på alla hjältar som flytt och tagit sig hit mot alla odds. Papperslösa jagas i tunnelbana och lokaltrafik under insatsen Mos Maiorum som EU står för. Frontex: EUs gemensamma gränsbevakar- fascister samordnar allt detta våld mot dessa utsatta människor. Ett olagligt register om kartläggning av asylrättsaktivister hos polisen har också nyligen uppdagats (vem är förvånad). A.C.A.N.

Historiskt har alltid ekonomisk ojämlikhet lett till ökad främlingsfientlighet och rasism. Precis det samma borde kunna vara en bakgrund i Sverigedemokraternas framgångar, dom rika rasisterna känner sig mer hotade (med all rätt) och dom fattigare rasisterna känner sig särbehandlade av samhället och lär sig slå neråt och slicka uppåt.

Bortom högerpolitik och ökande orättvisor i samhället, finns även den dyrare råvaruutvinningen som bakgrund. Oljan är en ändlig resurs, den blir dyrare och dyrare att utvinna. Den kräver större militära angrepp av kolonialmakter som USA, Storbritannien och Sverige i mellanöstern. Oljeutvinningen ute till havs sker på allt djupare hav och med dyrare utrustning, allt närmare dom farliga arktiska vattnen. Den moderna civilisationens blod blir dyrare och den nya tiden av fascism är här. Men motståndet mot den växer samtidigt.
Nobels fredspris har tilldelats Malala Yousafzai från Pakistan som kämpar för flickors rätt till skolgång. Hon blev skjuten i huvudet av Talibaner men överlevde. Hon slåss för en beundransvärd sak, men fredspriset kan även ses som ett osynliggörande av USAs anfall mot oskyldiga pakistanier (som är en orsak Talibaner vinner framsteg). Flickan Nabila Rehman har inte alls fått samma uppmärksamhet men hennes historia om hur hennes familj blev beskjutna av amerikanska drönare förtjänar att synliggöras. Hon har efter attacken lyckats resa till USA för att ställa frågan: vad har vi gjort för fel? Vad hade min farmor gjort för att bli ihjälskjuten? Nabila är också från Pakistan. Vi tänker inte låta vår medmänsklighet bli lidande genom svåra tider, vi tänker fortsätta kämpa för ALLAs lika värde. Grattis Malala och hoppas Nabila är på tur!

**Antisexism**

Under valet har Feministiskt Initiativ (F!) försökt suga upp den antisexistiska rörelsens fulla styrka som utomparlamentarisk kraft. Att dom inte kom in i riksdagen kan även vara positivt då alla partier som kommer in assimileras och sakta blir borgare (läs sossarna, vänsterpartiet, miljöpartiet). Istället för att sätta en egen agenda har vänstern och F! gjort mycket antirasistisk reaktionär propaganda, vilket på ett sätt gör att dom redan accepterat Sverigedemokraternas diskurs. Som antirasister och antisexister borde vi själva sätta agendan och sluta springa efter borgare och rasister för att släcka deras bränder. Vi vet att det finns ett fucking patriarkat och att hela den världsbilden måste raseras, precis som alla sexistiska strukturer i samhället och i oss själva.
Att den antisexistiska kampen fortsätter vara utomparlamentarisk är bra, en folkrörelse ska inte få tystas av politikens uppsugande och kompromissande funktion.

**Ojnare**

Ojnareskogen ska prövas i Mark- och Miljööverdomstolen (andra instans omgång 2) nu till våren. SMA som redan har ett kalkbrott Nordöst om Ojnare vill göra sitt brott dubbelt så stort. Nordkalk har sagt upp nästan alla sina anställda på Gotland vilket dom eventuellt vill få sympatier från domstolen för. Båda företagens brott i (mot) Ojnare ska prövas i domstolen. Förhandlingarna ska ske i februari 2015 och i beslutet ska bägge brotten tas med i samma bedömning.

**Pajala, Kiruna, Blaiken & Svärtträsk**

Utanför Pajala har bolaget Northland Resources stängt ner all sin verksamhet tillsvidare i sin järngruva. Järnmalmspriserna är så låga att bolaget i princip gått i kånken… igen. Även statliga LKAB går det skit för, deras produktion är stabil men dom statliga investeringarna i infrastruktur till gruvan har i år ätit upp hela vinsten. Malmpriset kan ligga bakom detta med. Northlands gruva i Pajala höll i två år, lite längre än dom ökända gruvorna i Blaiken och Svärträsk. Uppstädning efter dom gruvorna (utanför Storuman) kommer skattebetalarna stå för.

Allt detta gör att en investering i en till gruva Gállok, Jokkmokk just nu är bortslängda pengar. Den skulle bara innebära mer dyrt uppstädningsarbete för skattebetalarna.

**Gállok**

I Jokkmokk har länsstyrelsen sagt nej till gruva p.g.a. av att transporterna till och från gruvan inte är redovisade och hur som helst skulle ha för stor inverkan på rennäringen och turismen. Nyligen hade Beowulf möte i Jokkmokk där VDn från Storbritannien närvarade, den möttes av spontana protester. VDn för det svenska dotterbolaget Fred “Gruvbubblan” Boman avgick i samband med det och istället anställdes en person inblandad i kritiserade gruvprojekt i Sierra Leone där det bolaget bidragit till folkmord.

Skog uppe i Jokkmokks allmänning inklusive urskog i Gállok har avverkningsanmälts. Ansökan går till så i Sverige att den automatiskt godkänts om inget svar kommit tillbaka från skogsstyrelsen på två veckor. Ett samråd med berörda parter ska enligt skogscertifieringen FSC ske före skövlingen, ett sånt möte hölls med Jåhkågaska sameby som har renarna i Gállok/ Sarek. Nu när det är gjort kan skogen huggas när som helst.
Just i dagarna har folk från bolaget hållit på att samla upp förorenad jord i Gállok.

**Norra Kärr**

Utanför Gränna har bolaget Tasman Metals fortsatt provborrningar efter sällsynta jordartsmetaller. Gruvor för sällsynta jordartsmetaller är dom allra giftigaste jävla skitgruvorna, i öknar har dessa gruvor inneburit helt sjuka miljökatastrofer. Den här gruvan ligger rakt uppströms Sveriges största dricksvattentäkt Vättern. Idiotin i att öppna gruva med tillhörande slammagasin bredvid Vättern har inneburit att investerarna hoppat av projektet och deras aktie ligger i botten. En dålig aktie kan betyda att något konkret framsteg måste göras för att återfå förtroende. Tasman har tillstånd att provspränga i Norra Kärr fram till och med hela 2015.
Det blev en längre uppdatering än tänkt men hoppas att den varit informativ!

English

**Antifascism**

The party of swedes have, despite their election campaigns, got really bad election results, thanks to att the antifascists on the streets! The cops have still (sadly) credibility amongst swedes, (people with papers and safe privileges). The police and the military is still mainly there to serve the rich against the poor. Without them injustice couldn’t be tolerated. Their existence is making the return of nazis possible.

The investigations for reasons behind arsons against the homeless Rom people in Stockholm has been dropped and restarted nonchalantly while the people have been driven off their campsites by cops. The only thing they got from Sweden is a ticket to Romania. Romania is a country where prostitution seems to be a good solution for young girls to help their family from poverty. In swedish radio several charity volunteers have been interviewed while the heroes collecting money to their families always are made invisible.

In Oktober Fortress Europe has been making a big campaign to find all the heroes that has been lucky enough they could flee into Europe against all odds. The paperless have been hunted in the subway under Mos Maiorum organized by Frontex (Fortress Europe’s common border fascists). Also an illegal register over asylum rights activists has been discovered done by the cops (who is surpriced). A.C.A.N.

Historically, economical injustice has led to increasing racism and fascism. This could be one background for the Sweden Democrats success in the swedish election. The rich racists feel more threatened (they should!) and poorer racists feel mistreated by society and learn to kick down the hierarchies.

Beyond right wing politics and increasing injustice lies the more expensive raw material extraction as a reason. Oil is a finite resource and it becomes more expensive to extract every day. Oil requires big colonialist military actions by USA, GB and Sweden in the middle east. Oil extraction at sea requires more expensive technology and is done closer to the dangerous arctic sea. The blood of modern civilization is getting expensive, so the new era of fascism is here. But the resistance against fascism is also growing.

The Nobel peace-price was given to Malala Yousafzai from Pakistan who is fighting for girls rights to go to school. She was shot in the head by Talibans but survived. She is fighting for a great thing but the peace price could also be seen as making other things invisible: like USA’s attacks on innocent civilians in Pakistan (one reason behind the success of Talibans). The girl Nabila Rehman has not gotten the same attention. Her family was attacked and her grandmother killed by American drones. Her story has to by highlighted as well. She has after the attack been able to travel to USA to ask the question: what did I do wrong? What did my grandmother do to be killed by a US drone? Nabila is also from Pakistan.

We will not let our humanity be suffering through hard times, we will continue to struggle for all peoples equal rights. Congrats Malala and we hope Nabila is next!

 

**Antisexism**

During election times Feministiskt Initiativ (F!) has tried to suck up the antisexist movements power as a grassroots movement. They didn’t make it to the parliament but that can also be a good thing because all parties in parliament are assimilatet to become bourgeoisie (like the social democrats, the left party and the green party). Instead of making their own agenda, the left and F! has reacted to the Swedish democrat’s rascist propaganda, which has lead to acceptance for the racist dialectic. As antiracists we should ourselves make the agenda and stop running after racists and the rightwing to put out their fires. We know there is fucking patriarchy and that the whole way we see the world must be overturned, like all the sexist structures in society and in ourselves.

That the antisexist struggle remains outside the parliament is good, a grassroots movement shall not be made quite by the force of politics and compromising.

 

**Ojnare**

The case about the Ojnare forest is going to be tried in court again, it’s the second instance. It’s going to happen this spring 2015. SMA the corp that already has a opencast limestone quarry north east of Ojnare wants to expand to twice its size. Nordkalk the other corp has recently kicked out almost all their employes, eventually to get sympathies in the court. Both the corporations crimes against Ojnare is going to be tried in the court, starting February 2015, and the conclusion shall include both the quarries.

 

**Pajala, Kiruna, Blaiken & Svärtträsk**

In Pajala the corp northland Resources has closed down all its’ mining activities for an uncertain future. The prices for iron ore is so low right now that the corporation is broke, again. Even the state-owned LKAB is going bad, their production is stable but the investments payed for by the government is eating all the profit. The low price for iron ore can also be behind this. The mine in Pajala was going for two years, a bit longer than the mines in Blaiken and Svärtträsk (close to Storuman) which have to be cleaned up after with taxpayer money.

All of this is making an investment in a mine in Gállok, Jokkmokk a bad idea. It would only mean total destruction and more cleanup for the taxpayers.

 

**Gállok**

The local authorities has recently said no to a mine in Gállok because the transports from and to the mine would impact reindeer herding and tourism too much. Recently Beowulf had a meeting in Jokkmokk where the CEO from GB attended, it was met by spontaneous protests. The CEO of the swedish counterpart JIMAB retired from his position while another person was hired to the corp. This person has been involved in a corporation active in Sierra Leone and has been criticized that they have been contributing to a genocide.

Forest in Jokkmokks common lands including oldgrowth in Gállok has been granted permission to be clearcut. A meeting between all parts has been held according to the FSC certification. The saami village Jåhkågaska, that has reindeer in Gállok/Sarek has protested, but they don’t really have a say. Now the forest could be cut anytime. !

The recent days people from the mining corp. has been collecting contaminated soil from the area in Gállok.

 

**Norra Kärr**

The corp Tasman Metals has continued drilling for rare earth elements (REE) outside Gränna. Mines for REE are of the most poisonous kind and has been environmental disasters when opened in desserts. This mine is supposed to be right next to the biggest freshwater reserve in Sweden: Vättern. The idiotic proposition to open a mine with all its waste sludge next to the lake has made the investors sell their shares. No investment usually means that something has to happen to get investors back in the project. Tasman has legal right to test mine until 2016.

 

This was a long update, but we hope it was informative!