Etikettarkiv: skog

Inventeringsläger i Rönnbäck

ronnbacken

Några mil söder om Tärnaby ligger detta fjällskogsområde som är hotat av planer på att anlägga en nickelgruva. Området som gruvbolaget vill ta i anspråk är lika stort som Umeå och ligger i direkt anslutning till Umeälven. Länsstyrelsen har föreslagit att Rönnbäcksnäset ska bli naturreservat, området är viktigt för samebyarna i området och att anlägga en gruva är ett direkt hot mot vattenkraftsdammen och dricksvattenförsörjningen längs hela älven.

I början av juli åker vi dit för att hjälpa till i kampen mot gruvan genom att uppmärksamma platsen och inventera de skogliga naturvärdena i området. Inventeringen är samtidigt en chans att komma ut och lära sig att inventera skog, med allt vad det innebär i form av att åldersbestämma tallar och känna igen rödlistade arter. Erfarna inventerare kommer att finnas på plats och alla som vill är välkomna att vara med!

Förhoppningsvis kommer vår inventering också att sammanfalla med en kulturinventering av arkeologiska spår efter de samer som verkat i området. Mer detaljerad information kring inventeringen kommer. Är du intresserad av att vara med?

kontakta Lisa:  lisa.behrenfeldt@gmail.com

Mer information om platsen finns i facebook-gruppen “Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby”

Återockupation av Hambacherskogen i Tyskland!

Stoppa Europas största koldioxidförgiftare! Stoppa RWE och dess fruktansvärda kolkraft!

Oc­cupa­ti­on Num­ber 4!

As an­noun­ced be­fo­re, there will be a Re-​oc­cupa­ti­on at Day X+4 (the sa­tur­day 4 weeks after the evic­tion).

And: The 26th of April isn‘t just a day like ano­ther. Ex­act­ly 28 years ago from this day, the nu­cle­ar ca­ta­stro­phe in Tscher­no­byl took place. We can­not se­pe­ra­te the strugg­les against Coal and Nu­cle­ar Power. It’s not en­ough to shut down nu­cle­ar power plants and ma­king en­er­gy by burrning coal; as well it’s not ac­cep­ta­ble to stop mi­ning and burning coal and then crea­te en­er­gy by nu­cle­ar power.

It’s a com­mon re­sis­tan­ce against the de­struc­tion of na­tu­re and the on­go­ing grow­th wi­thout ques­tio­ning the re­sults. It’s a cri­ti­cism of ca­pi­ta­list thin­king, which just di­vi­des in re­sour­ces and ca­pi­tal.
We can­not wait until the next big ca­ta­stro­phe opens the eyes of peop­le.

So­me­thing has to chan­ge NOW!

So we will reoc­cu­py the Ham­bach For­rest on April the 26th, mas­si­ve and de­ter­mined!  At this day, a de­mons­tra­ti­on will start at 2 pm at the train sta­ti­on in Buir.

If you are mo­ti­va­ted to take part in the or­ga­niza­t­i­on, you can visit the “Build Re­sis­tan­ce Skill Sharing Camp”, which takes place from 12th to 25th April on the oc­cup­ied mea­dow. There will take place an open or­ga­niza­t­i­on mee­ting for the day of the Reoc­cupa­ti­on on Sun­day, 13th April, at 12am.

You can par­ti­ci­pa­te as sin­gle per­sons or af­fi­ni­ty groups in many dif­fe­rent ways: Spread the word, help with the or­ga­niza­t­i­on, oc­cu­py the trees or sup­port on the ground.  Your so­li­da­ri­ty is stron­ger than all re­pres­si­on!

For more in­for­ma­ti­on write to hambacherforst@​riseup.​net, or fol­low our blog: hambacherforst.​blogsport.​de.

To­ge­ther, we stop RWE and the open cast pit!
Re­spect Exis­tence or Ex­pect Re­sis­tan­ce!

See you on April 26th!